من در عجب هستم، مترجم‌ها نمي‌ميرند!
چهارشنبه 18 مهر 1397 - 12:49:06 PM

بعضي مترجم‌ها که با يک متن درگيرند

خيلي وفادارند و از ديگر متون سيرند

يا «بي‌وفاي خوب‌رو» هستند و آن دنيا

بي حور مي‌مانند و در بند غل و قيرند

روي سفيد واژه از عمر مترجم‌هاست

باطن جوان هستند، در ظاهر اگر پيرند

 

http://www.TranslationIndustry.ir/?code=12695
بستن   چاپ