ترجمه نسل جديد ، برآمده از پيوند انسان و ماشين
چهارشنبه 18 مهر 1397 - 12:55:02 PM

رشد فزايندة‌ دانش و محتواي توليدشده در دنياي امروزي، به‌ويژه فضاي اينترنت، و همچنين گسترش شبکه‌هاي اجتماعي و ارتباطي و نقش ويژه آنان در توسعه و رشد جوامع موجب شده نياز به ترجمة سريع و ارزان هر روز بيشتر احساس شود. از سوي ديگر، محدوديت منابع انساني ترجمه يا همان مترجمان در مقابل حجم عظيم دانش و محتواي رو به افزايش، به‌کارگيري ماشين‌هاي مترجم هوشمند را به امري غيرقابل‌اجتناب در راه توسعه روابط و انتقال دانش جهاني مبدل ساخته است.

ترديدي نيست که ماشين‌هاي ترجمه تا رسيدن به کيفيت غايي راهي طولاني در پيش دارند و از اين روي ارائه خروجي قابل‌قبول براي پاسخ‌گويي به نياز گسترده امروز همراهي و حمايت انساني را مي‌طلبد. به همين‌ جهت، بهره‌گيري از روش‌هاي فرايندگرا در «پس‌ويرايش» خروجي ماشين‌هاي ترجمه[1] نه‌تنها ...

 [1] Post- Edited Machine Translation

http://www.TranslationIndustry.ir/?code=12698
بستن   چاپ