اعضاي تيم پروژه RT-0085 تعيين شد
fiogf49gjkf0d
يکشنبه 21 مهر 1392 - 2:56:16 AM
پايگاه اطلاع رساني صنعت ترجمه
پيرو اطلاعيه وبگاه صنعت ترجمه مبني بر جذب مترجم جهت اجراي پروژه کتب ديني تحت عنوان RT-0085، بدينوسيله به اطلاع مي رساند اعضاي تيم ترجمه پروژه مزبور پس از بررسي نمونه هاي ارسالي از ميان 42 مترجم، به شرح ذيل انتخاب شدند:
خانم ها:
- سمانه کامياب
- محبوبه اميدبيگي
- مهديه کندويي
- عاطفه جاهدي
آقايان:
- اميرحسام رادفر
- رضا جهان آبادي
- مصطفي مختاري
http://www.TranslationIndustry.ir/?code=2811
بستن   چاپ