پروژه ترجمه CC-92-01 اعضاي خود را شناخت.
fiogf49gjkf0d
يکشنبه 21 مهر 1392 - 3:03:00 AM
پايگاه اطلاع رساني صنعت ترجمه

پيرو اطلاعيه صادره مبني بر جذب مترجم به صورت پروژه اي جهت همکاري در ترجمه کتابي در حوزه علوم ارتباطات، بدينوسيله به اطلاع مي رساند از ميان نمونه هاي ارسالي، اعضاي تيم ترجمه توسط ناظر فني طرح به شرح ذيل برگزيده شدند:
خانم ها:
- فريبا نجادي
- سميه سادات آل حسيني
- حميده فرجيان
 
http://www.TranslationIndustry.ir/?code=2812
بستن   چاپ