تا چه اندازه از عملکرد وبگاه صنعت ترجمه در سال 93 رضايت داريد؟
گزينهتعداد
خيلي زياد20
زياد56
متوسط29
کم61