تا چه اندازه از عملکرد وبگاه صنعت ترجمه در سال 95 رضايت داريد؟
گزينهتعداد
خيلي زياد22
زياد56
متوسط31
کم67