تا چه اندازه از عملکرد وبگاه صنعت ترجمه در سال 95 رضايت داريد؟
گزينهتعداد
خيلي زياد22
زياد57
متوسط32
کم76