تيتر: كارگاه ترجمه فيلمنامه و نمايشنامه با تدريس شيوا مقانلو برگزار مي‌شود.
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: