تيتر: پرواز «روح پراگ» از قله قلم كليما
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: