تيتر: توصيه ها يي درمورد ترجمه: در زمان مواجه با اشتباهات فاحش درمتن اصلي چه شيوه هايي رامي توان بکاربست.
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: