تيتر: تقسيم بندي گرايش هاي سياسي وواقعيت درترجمه هاي رسانه
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: