تيتر: راديو ترجمه- شماره 7: هفته اول مرداد 1392
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: