تيتر: بيگانه سازي /بومي سازي وYihua//Guihua: يک مطالعه مقابله اي
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: