تيتر: بررسي تطبيقي واژگان مصطلح براي بومي سازي و بيگانه سازي از نگاه ونوتي و متخصصين چيني حوزه ترجمه
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: