تيتر: پروژه ترجمه CC-92-01 اعضاي خود را شناخت.
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: