تيتر: مدير پروژه ترجمه ادبي AM-92 معرفي شد.
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: