تيتر:
fiogf49gjkf0d
راهبرد جهاني بودن در مقابل چالش جهاني شدگي و نقش ترجمه در پيشبرد اين راهبرد
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: