تيتر:
fiogf49gjkf0d
ترجمه و فناوري؛ نگاهي به نرم افزارهاي ترجمه
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: