تيتر:
fiogf49gjkf0d
وضعيت ترجمه در استان کردستان
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: