تيتر: مسابقات برخط ترجمه؛ دوره نخست: ترجمان عاشورا (فارسي به انگليسي)
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: