تيتر:
fiogf49gjkf0d
پيکره‌هاي زباني موازي، گنجينه‌هاي ارزشمند داده‌هاي زباني
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: