تيتر:
fiogf49gjkf0d
مصاحبه با امام‌‌‌‌قلي باتواني (مترجم قرآن به زبان گرجي)
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: