تيتر:
fiogf49gjkf0d
بررسي نشانه هاي ايدئولوژيکي ترجمه داستان خط فکه به زبان انگليسي
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: