تيتر:
fiogf49gjkf0d
ترجمه‌‌‌‌ي سازماني؛ بخش دوم: ترجمه در سازمان تجارت جهاني
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: