تيتر: تأسيس مؤسسات فرهنگي-هنري تک منظوره
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: