تيتر: جزوه مترجمي حسن بشيرزاد
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: